Royal Hospital Kilmainham

Military Road, Kilmainham, Dublin 8, Dublin