Billy Byrne's, Kilkenny

39 St John's Road, Highhays, Kilkenny, KK