Kilkenny

Kilkenny, Co Kilkenny
Ben Johnson and Sean Shibe
Sunday, 24 November