Heidi Talbot & Friends - Everything. Shrewsbury Folk Festival 2010